การประชุมใหญ่ ภาค 3330 โรตารีสากล ปีบริหาร 2562-2563
2019-2020 District Conference,District 3330 RI

การประชุมใหญ่ **(ไม่รวม Awards Night)
(18)

จำนวน
372 ท่าน
ผู้ร่วมประชุมที่ชำระเงินแล้ว
372 ท่าน
ผู้ร่วมประชุมที่ยังไม่ชำระเงิน
0 ท่าน

งานมอบรางวัล (19)

จำนวน
426 ท่าน
ผู้ร่วมประชุมที่ชำระเงินแล้ว
426 ท่าน
ผู้ร่วมประชุมที่ยังไม่ชำระเงิน
0 ท่าน

งานราตรีผู้ว่าการภาค (20)

จำนวน
412 ท่าน
ผู้ร่วมประชุมที่ชำระเงินแล้ว
412 ท่าน
ผู้ร่วมประชุมที่ยังไม่ชำระเงิน
0 ท่าน


สรุปผู้ลงทะเบียนทั้งหมด

ผู้ลงทะเบียนทั้งหมด
481 ท่าน
ผู้ร่วมประชุมที่ชำระเงินแล้ว
481 ท่าน
ผู้ร่วมประชุมที่ยังไม่ชำระเงิน
0 ท่าน