กำหนดการประชุม

No ชื่องานประชุม/สัมมนา (Event / Seminar) วันที่จัด (Date) ผู้จัด (Host Oganizers) เอกสารแนบ (Attachment) Tools
1 การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 2 ปี 2561-2562
2nd Intercity Meeting, Year 2018-2019

สถานะที่จัดงาน :: โรงแรมพีลูส
Preluse Hotel
26/01/2019 - 26/01/2019 แบบฟอร์มการลงทะเบียน Intercitty ครั้งที่2.pdf
ใบสำรองห้องพักสำหรับผู้ข้าร่วมอบรม.pdf
ลงทะเบียนRegister
ตรวจสอบลงทะเบียน/พิมพ์ใบเสร็จ
2 โครงการอบรมเยาวชนผู้นํา โรตารี

สถานะที่จัดงาน :: สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว) และโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จังหวัดสงขลา
18/10/2017 - 22/10/2017 ลงทะเบียน