กำหนดการประชุม

No ชื่องานประชุม/สัมมนา (Event / Seminar) วันที่จัด (Date) ผู้จัด (Host Oganizers) เอกสารแนบ (Attachment) Tools
1 การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 1 ปี 2562-2563
1st Intercity Meeting, Year 2019-2020

สถานะที่จัดงาน :: โรงแรมไดมอนด์ จ.สุราษฎร์ธานี
Daimond Hotel ,Suratthanee
02/11/2019 - 02/11/2019 สโมสรโรตารีศรีตาปี poster.pdf
กำหนดการ INTERCITY62.jpg
ประชาสัมพันธ์.jpg
แบบฟอร์มลงทะเบียน.docx
แบบฟอร์มลงทะเบียน1.pdf
ลงทะเบียนRegister
ตรวจสอบลงทะเบียน/พิมพ์ใบเสร็จ
1 โครงการอบรมเยาวชผู้นำ ryla
สถานะที่จัดงาน ::ค่ายธนะรัตน์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
16 - 20 ตุลาคม 2562 ลงทะเบียน